Program

VÚC TTSK

Život sa odohráva v mestách a obciach. Na ich čele stoja samosprávy. Vytvárajú pre ľudí životné podmienky a podľa finančných možností sa ich snažia optimalizovať. V Trnavskom samosprávnom kraji je 251 obcí a miest. Tých miest, z ktorých jedným je aj Holíč, je šestnásť. Zhodou okolností pracujem ako primátor 4 volebné obdobia, teda 16. rok. Zároveň pracujem 21. rok ako poslanec TTSK, pričom 3 volebné obdobia som zastával pozíciu podpredsedu. Myslím, že to je dostatočný mandát na zúročenie skúseností. Preto som sa rozhodol v týchto voľbách kandidovať na post primátora a zároveň i na post župana.

Mestá a obce nemôžu existovať bez vyššieho územného celku a platí to i naopak. V súčasnosti nie sú VÚC vybavené dostatočnými právomocami, a tak, ako sa uvažuje o rekonštrukcii Ústavy SR, malo by sa zároveň uvažovať aj o zvýšení právomocí a finančných zdrojov pre samosprávne kraje. Od toho je samospráva či už komunálna alebo regionálna. Finančné zdroje by mali slúžiť ľuďom, ich bývaniu, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, cestnej infraštruktúre, školstvu a v neposlednom rade i kultúre. Ponúkam Vám môj program.

Program VÚC TTSK

Zvýšenie kompetencií VÚC

Presadzovať zvýšenie kompetencii, právomocí a finančných zdrojov pre samosprávne kraje. Jedine tak môže VUC zodpovedať požiadavkám občanov i Európskej únie. Cieľom je dosiahnuť zmeny v zákone o VUC, tak aby samosprávne kraje zodpovedali skutočným požiadavkám modernej Európy.

nezamestnanosť

Zníženie nezamestnanosti

Podpora a stabilizácia firiem v kraji.
Vytváranie podmienok pre investície v regióne.
Rovnomernosť investícií v regióne z pohľadu ich lokalizácie v menej rozvinutých častiach kraja.
Nie je možné počítať s rastom zamestnanosti bez investícií. Investície neprídu bez dopravnej infraštruktúry.

Podpora podnikateľov

Vyvíjať tlak na legislatívu, aby bolo možné vykonávať rámci VÚC vlastnú podnikateľskú činnosť a verejne obstarávať najmä z firiem v rámci kraja. Peniaze majú zostať doma.

pomoc pri komunikácii so štátom

Pomoc pri komunikácii so štátom

Koncipovať útvar informačnej, právnej a organizačnej pomoci občanom pri komunikácii so štátom. Na spôsob RRA, s detašovanými pracoviskami v okresných mestách. Vždy, v prípade podpory realizácie vodozádržných opatrení, zatepľovania domov a bytov a akomkoľvek znižovaní energetickej náročnosti.

Podpora bývania

Podpora bývania s osobitných zreteľom na mladých ľudí. Projektová dokumentácia, právna podpora, dokumentačná logistika vo veci výstavby bytových domov pre obce a mestá. Cieľom je dosiahnuť zlacnenie tejto činnosti krajskou unifikáciou, v súvislosti s ekonomickou krízou.

študent

Medzinárodné štúdijne pobyty

Hľadať formy medzinárodnej spolupráce pre výmenu najlepších študentov stredných škôl TTSK so samosprávnymi krajmi v zahraničí. Stimulovať takto mladých k vynikajúcim výsledkom a štúdiu cudzích jazykov. Nadväzovanie priateľstiev je najlacnejšou formou budovania budúcich pracovných kontaktov.

online vzdelávanie

Vzdelávanie dostupné pre všetkých

Pokračovať v rozvoji systému vzdelávania online (aplikovateľné aj pri bežných a dlhodobých ochoreniach) so zreteľom na sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva. Vybaviť deti počítačmi.

Motivovanie študentov

Spolupráca úradu TTSK s  univerzitami pri vzdelávaní študentov verejnej správy a samosprávy, aby študenti nachádzali uplatnenie po absolvovaní univerzitného štúdia. 10 najlepších – štipendium na štúdium v zahraničí.

Podporná opatrovateľská služba

Zdravotná starostlivosť

Zrovnoprávnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti. Najmä pre občanov obcí, ktorí sú znevýhodnení dĺžkou trasy k lekárovi a do nemocnice.

počítačová gramotnosť seniorov

Počítačová gramotnosť

Podpora seniorov pri rozvoji počítačovej gramotnosti. Bez vzdelávania zdarma nebude nikdy možné riešiť elektronické voľby E-goverment a e – zdravie.

Hospodárenie s vodou

Každá budova v majetku TTSK bude zbierať dažďovú vodu, neodvádzať ju do kanalizácie a smerovať do zberných nádrží. Osobitne stredné školy, aby viedli študentov k úcte k vode. Polievanie zelene a riešenie hygienických potrieb prednostne z tohto zdroja.

stará studňa

Obnovenie starých vodných zdrojov

Zmapovať staré studne a s prispením grantovej schémy TTSK zrealizovať v obciach ich funkčnosť. Okrem polievania a využívania úžitkovej vody na miesto pitnej na toaletách, by malo byť cieľom, aby takúto vodu používali aj hasiči.

Životné prostredie

Realizovať program – Mladé stromy pre región, minimálne 2 000 stromov ročne.

tunel pre autá

Tunel cez Bielu horu

Spracovať štúdiu cestného tunela pod Bielou horou. Verifikovať postup prípravy obchvatov miest v TTSK.

letisko

Letisko Piešťany

Rokovať s vládou o zámere vybudovať z letiska Piešťany záložné letisko pre mesto Bratislava, pre prípady poveternostných podmienok, katastrof a konfliktov.

logo strany slovenská národná strana
logo strany SMER